Септембар 2015

31.08.2015.     Организован је свечани пријем првака. Учитељи и ђаци су припремили приредбу као знак добродошлице.

01.09.2015.     Почела је нова школска годинаи настава се одвија у две смене.

08.09-19.09.     Одржани су родитељски састанци.

14.09.2015.     Одржана је прва седница наставничког већа са следећим дневним редом:

 1. Разматрање Извештаја о раду школе и раду директора за школску 2014/15.год.
 2. Усвајање плана и програма рада наставничког већа
 3. Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2015/16.год.
 4. Предлог распореда писменог проверавања знања ученика.
 5. Разматрање кућног реда школе, утврђивање термина отворених врата и термина за отворен дан школе
 6. Распоред одржавања допунске, додатне наставе и слободних активности
 7. Организација Дана школе, подела задужења
 8. Текућа питања

15.09.2015.    Одржана је прва седница Савета родитеља у 17.30часова.

 1. Усвајање Записника са IV седнице Савета родитеља, одржане у школској 2014/15.години
 2. Конституисање Савета родитеља за школску 2015/16.годину (избор председника и заменика председника)
 3. Разматрање и усвајање плана рада Савета родитеља у школској 2015/16.години
 4. Разматрање извештаја о раду директора школе и извештаја о раду школе и остваривању Годишњег плана рада за школску 2014/15.годину
 5. Разматрање предлога Годишњег плана рада за школску 2015/16.годину
 6. Разматрање извештаја о самовредновању
 7. Разматрање извештаја о остваривању школског развојног плана
 8. Сагласност на програм и организовање екскурзија и наставе у природи у школској 2015/16.години
 9. Упознавање са школским календаром за 2015/16.годину
 10. Избор понуђача за ђачку кухињу у школској 2015/16.години
 11. Избор понуђача за осигурање ученика у школској 2015/16.години
 12. Информација о припремљености школе у школској 2015/16.години
 13. Упознавање са Одлуком о забрани напуштања школског дворишта за ученике, за време великог одмора и школске зграде за време малог одмора, као и дозволи родитеља да се ученици фотографишу у школи
 14. Доношење Одлуке о финасијском учешћу родитеља у трошковима фотокопирања
 15. Текућа питања.

15.09.2015.год.     Одржана је XXIV седница Школског одбора у 19.00 часова.

Дневни ред:

 1. Усвајање Записника са IV седнице Школског одбора, одржане у школској 2014/15.години
 2. Усвајање извештаја о раду директора школе за школ.2014/15.годину
 3. Усвајање извештаја о раду школе и остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2014/2015.годину
 4. Доношење Годишњег плана рада за школску 2015/16.годину
 5. Усвајање извештаја о самовредновању
 6. Усвајање извештаја о остваривању школског развојног плана
 7. Усвајање програма екскурзија и наставе у природи у школској 2015/16.години
 8. Упознавање са школским календаром за школску 2015/16.годину
 9. Упознавање са Одлуком о забрани напуштања школског дворишта за ученике, за време великог одмора и школске зграде за време малог одмора, као и дозволи родитеља да се ученици фотографишу у школи
 10. Упознавање са Одлуком о финасијском учешћу родитеља у трошковима фотокопирања
 11. Давање сагласности на Правилник о измени Правилника о систематизацији послова у ОШ „Иво Андрић“ у Радинцу
 12. Сагласност за закључивање уговора са ПУ „Наша радост“ из Смедерева о уступању без надокнаде 2 школске просторије у школској 2015/2016.години
 13. Усвајање плана стручног усавршавања за 2015/16.годину
 14. Текућа питања