Септембар 2014

29.08.2014.год.  Организован је свечани пријем првака. Учитељи и ђаци су припремили пригодну приредбу као знак добродошлице.

01.09.2014.год.     Почела је нова школска година. Настава се одвија у две смене.

08.09-19.09.          У овом периоду су одржани родитељски састанци.

12.09.2014.год.     Одржана је прва седница наставничког већа у 12 часова са следећим дневним редом:

 1. Разматрање Извештаја о раду школе и раду директора за школску 2013/14.год.
 2. Усвајање плана и програма рада наставничког већа
 3. Разматрање Годишњег плана рада за школску 2014/15.год.
 4. Предлог писменог проверавања знања ученика.
 5. Организација Дана школе, подела задужења
 6. Родитељски састанци
 7. Текућа питања

12.09.2014.год.    Одржана је прва седница Савета родитеља са почетком у 17:30 часова. Предложен је и усвојен следећи дневни ред:

       1. Усвајање Записника са V седнице Савета родитеља, одржане у школској 2013/14.години
       2. Конституисање Савета родитеља за школску 2014/15.годину (избор председника и заменика председника)
       3. Разматрање и усвајање плана рада Савета родитеља у школској 2014/15.години
       4. Разматрање извештаја о раду директора школе и извештаја о раду школе и остваривању Годишњег плана рада за школску 2013/14.годину
       5. Разматрање предлога Годишњег плана рада за школску 2014/15.годину
       6. Разматрање извештаја о самовредновању
       7. Разматрање извештаја о остваривању школског развојног плана
       8. Сагласност на програм и организовање екскурзија и наставе у природи у школској 2014/15.години
       9. Упознавање са школским календаром за 2014/15.годину
       10. Избор понуђача за ђачку кухињу у школској 2014/15.години
       11. Избор понуђача за осигурање ученика у школској 2014/15.години
       12. Информација о припремљености школе у школској 2014/15.години
       13. Упознавање са Одлуком о забрани напуштања школског дворишта за ученике, за време великог одмора и школске зграде за време малог одмора, као и дозволи родитеља да се ученици фотографишу у школи
       14. Доношење Одлуке о финасијском учешћу родитеља у трошковима фотокопирања
       15. Текућа питања.

15.09.2014.год.     Одржана је XXIV седница Школског одбора у 17:30 часова. Дневни ред:

       1. Доношење решења о избору директора школе и закључивање уговора о правима и обавезама директора
       2. Усвајање извештаја о раду директора школе
       3. Усвајање извештаја о раду школе и остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2013/2014.годину
       4. Доношење Годишњег плана рада за школску 2014/15.годину
       5. Усвајање извештаја о самовредновању
       6. Усвајање извештаја о остваривању школског
       7. Усвајање записника са XXIII седнице Школског одбора одржане дана 18.06.2014.године
       8. развојног плана
       9. Усвајање извештаја о реализацији екскурзија у школској 2013/14.години
       10. Усвајање програма екскурзија и наставе у природи у школској 2014/15.години
       11. Упознавање са школским календаром за школску 2014/15.годину
       12. Упознавање са Одлуком о забрани напуштања школског дворишта за ученике, за време великог одмора и школске зграде за време малог одмора, као и дозволи родитеља да се ученици фотографишу у школи
       13. Упознавање са Одлуком о финасијском учешћу родитеља у трошковима фотокопирања
       14. Сагласност за закључивање уговора са ПУ „Наша радост“ из Смедерева о уступању без надокнаде 2 школске просторије у школској 2014/2015.години
       15. Усвајање плана стручног усавршавања за 2014/15.годину