Мај 2015

08./09.05.2015.           Успешно је организована екскурзија ученика осмог разреда

07.05.2015.                 Одржан је Савет родитељаса следећим дневним редом:

    1. Усвајање записника са 3. седнице Савета родитеља
    2. Анализа успеха и дисциплине на крају другог класификационог периода
    3. Разматрање извештаја руководилацастручних већа из области предмета
    4. Мере за унапређење образовно-васпитног рада у школи
    5. Упознавање са записником о ванредном инспекцијском надзору просветнеинспекције од 17.03.2015.
    6. Избор родитеља посматрача за завршни испит ученика осмог разреда
    7. Организација прославе „мале матуре“ за ученике осмог разреда
    8. Избор понуђача за фотографисање ученика у школској 2014/15. години
    9. Текућа питања

07.05.2015.                 Организован је заједнички родитељски састанак за ученике осмог разреда

11.05.-19.05.2015.     У овом периоду успешно су организоване екскурзија ученика, од првог до шестог разреда

22.05.2015.                 Одржана је девета седница Ученичког парламента са следећим дневним редом:

    1. Припрема за завршни испит за ученике осмог разреда
    2. Сумирање свих активности у току школске године и израда акционог плана за наредну
    3. Прослава матурске вечери

29.05.2015.                 Одржана је седница одељењског већа за ученике осмог разреда

                                    Дневни ред:

    1. Утврђивање успеха и дисциплине на крају наставног периода за ученике осмог разреда
    2. Организовање припремне наставе за ученике који полажу поправне и разредне испите
    3. Похвале и награде ученика
    4. Родитељски састанак и матурско вече за ученике осмог разреда
    5. Текућа питања